Vedtægter for Ørslev Gymnastik- & Idrætsforening


 

§ 1: NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Ørslev Gymnastik- og Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende Fragevej 4, Ørslev, 4760 Vordingborg i Vordingborg Kommune. Foreningen er stiftet den 11. februar 1901. 
§ 2: FORMÅL. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

§ 3: TILHØRSFORHOLD. 
Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION. 
1. Som medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages. 
2. Ledergruppen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

§ 5: ARBEJDSOMRÅDE. 
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen. 

§ 6: LEDELSE. 
Foreningens daglige ledelse/drift varetages af 1 formand, 1 økonomiansvarlig, 1 sekretær, 1 kioskansvarlig og en 1 fonds og frivillig ansvarlig.
Ledergruppen fordeler øvrige opgaver og ansvar mellem sig.
Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, alle øvrige for 2 år. Således at der vælges 1 formand og 2 til ledelsen hvert år.
Hvis der sker frafald i ledelsen, kan ledergruppen selv finde en afløser, som kan varetage posten indtil næste generalforsamling. 

På generalforsamlingen vælges desuden hvert år, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Alle personlige valg skal ske skriftlig, og afgøres ved simpelt flertal.
Ledelsen samt alle medlemmer over 15 år, og forældre til børn under 15 år kan indstille personer til alle valg.

Valgbar til ledelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Forældre, der vælges på dette grundlag, bliver med valget automatisk medlem af foreningen. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.

§ 7: UNDERUDVALG. 
Der skal oprettes et administrationsudvalg til støtte for ledergruppen, samt aktivitetsudvalg til de forskellige idrætsgrene. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg. Udvalgene skal bestå af 1-5 personer, afhængig af udvalgets karakter og omfang. Udvalgene er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen i henhold til forretningsordenen.  Personer i ledergruppen kan ikke samtidig sidde som formand for et aktivitetsudvalg. 
Aktiviteternes underudvalg er ansvarlige for, at alle input fremsendes rettidigt i forhold til egen drift. En opdateret vejledning (regler) til booking, skal kunne læses på www.oegif.dk samt i foreningens forretningsorden.  

§ 8: KONTINGENT.
Aktiviteternes kontingenter fastsættes af den/de ansvarlige for den enkelte aktivitet.
For hver kontingentopkrævning skal der til hovedforeningen overføres et administrationsgebyr, beløbet føres i regnskab på konto 4010, beløb X oplyses i forretningsorden.

§ 9: MEDLEMSFORHOLD. 
Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 10: GENERALFORSAMLING. 
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes ved annoncering.
i/på klubbens sociale medie grupper, FB, www.oegif.dk, Klubbladet Giffen, samt via conventus mail, med angivelse af dagsorden. Annoncering skal ske med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 

3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.

4. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er enhver der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje. 

6. Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg
lægges på hjemmesiden før generalforsamling
, og kan drøftes på generalforsamlingen

7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør stk. 5, til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen. 

8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 11: DAGSORDEN.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden. 
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber. 
4. Behandling af forslag. 
5. Skriftlig afstemning om forslag til personvalg fremsat af ledelsen. I tilfælde af at forslaget ikke opnår nødvendigt flertal:  Valg af formand, samt 2 til ledelsen. Valg af revisorer.
6. Eventuelt.

§ 12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af ledergruppen finder det fornødent, samt når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 13: ANSVAR. 
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede ledergruppe. 

§ 14: LEDERGRUPPENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.  
Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede. Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmerne stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 15: REGNSKABSÅR. 
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Økonomiansvarlig er ansvarlig for foreningens regnskab.  Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.     

§ 16: OPLØSNING 
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. 

2. Ved en opløsning af foreningen ØGIF, tildeles de enkelte aktiviteter, i de tilfælde de skulle ønske at danne en forening, deres formue efter opgjort regnskab. Tillige beholder de alle egne redskaber, materialer mm. Således der er grobund i de nye foreninger, til glæde og gavn for byen.
Klubhus og øvrige bygninger på Fragevej 4, kan overgå til aktiviteten fodbold, hvis denne skulle ønske at danne egen forening og ønske disse. Hvis en aktivitet ikke genoprettes i ny forening, overgår dennes værdier til de tilbageværende tidligere aktiviteter, såfremt de forsættes i ny forening. Fordeling sker ligeligt.

3. Ønsker en aktivitet udtræden af foreningsfællesskabet triologien/ØGIF, kan aktivitetens godkendte formue og aktiver, alene overføres til en anden forening, med samme formål, som oprettes i samme lokalområde, når generalforsamlingen har godkendt udtrædelsen. Evt. ekstra omkostninger til ekstern revisor, mfl. fradrages beløb før overførelse. 
 
Således vedtaget den 11. marts 2020

Hjertestarter

 

Der findes hjertestarter ved Klubhuset, Fragevej 4 samt i Minihallen Rynkebjerg 7